Блог/ Геоложки доклад

Бързо, професионално и на много ниски цени!
Геоложки доклад

Защо е задължителен и необходим геолoжкия доклад

Инженеро-геоложкото проучване е от изключително значение за стабилността на бъдещата сграда, която възнамерявате да си построите. Ако следващите колеги - проектанти (архитект,конструктор и т.н.), рабо-тят,използвайки данните от извършените вече инженеро-геоложко проучване и геоложки доклад (състава на строителните пластове под бъдещите основи,тяхната точна здравина и якост,наличието и дълбочината на евентуални подземни и др. води и мн. др.),тогава освен,че ще спестите средства при бъдещото строителство,ще имате и стабилна във времето сграда.

При необходимост и Възлагане от Вас,наши специа-листи изготвят инженерно-геоложки доклад като част от предварителните данни, които се събират преди започването на инвестиционното проектиране.

Основната му цел е да определи носимоспособността на почвата в имота като по този начин да предопредели бъдещият размер и дълбочина на носещите основи на сградите и съоръженията в него. Това го прави много важно за определяне цената и сложността на строежа.

Изследването включва анализ на архивни данни, оглед и проби на място и в лаборатория.

Архивните данни – от предишни изследвания в района, исторически инженеро-геоложки карти и лабораторни проби служат за база на изследването на място.

След това се извършва оглед на терена, търсят се аномалии, данни за физико-геоложки събития, изследват се хидроложките условия. На избрани, минимум две локации в терена се извършват ръчни (изкоп) или механизирани геологопроучвателни сондажи на дълбочина според нуждите на бъдещия проект.

Данните от изследването се систематизират в литоложки разрези (какви видове почви на какви дълбочини са разположени – т.н. почвени пластове), описание на хидрогеоложките условия (водоносни слоеве) и геоложки профил на терена. Физикомеханичните показатели на различните намерени почви (например: "Прахово-песъчлива глина" се определят по специални таблици или по архивни данни, а за по-големи проекти – чрез лабораторни изследвания на редица по-важни физични и физико-механични показатели, като плътност, водно съдържание, пластичност, устойчивост на откос и почвено натоварване – показателите, които определят носимоспособността на почвата, наклона на страните на изкопи или насипи и други данни за бъдещото строителство.

От огледа става ясно дали могат да се очакват отрицателни физико-геоложки явления като пропадане на ями, свлачища, наводнения и сеизмично въздействие над предвиденото за района. Определя се според горните данни и сеизмичните карти и микрорайониране очакването сеизмично въздействие по степени в имота.

От дълбочината на водоносните слоеве зависи дали трябва да се прави усилена хидроизолация на сутеренни етажи, дренажна система, както и какви мероприятия ще са нужни по време на строителството (например непрекъснато отводняване на изкопа).

От данните за почвените слоеве зависи “дълбочината” на сградата – дали тя ще има дълбоки или плитки основи. Добро сравнение е, че сградите са като кораби, които “плуват” върху почвата, която ги крепи. Ако носещите пластаве са дълбоко, може да се наложи изграждането на сутерен, даже когато такъв не е предвиден от възложителя, което може да оскъпи проекта.

На Ваше разположение сме за повече информация и изготвяне на оферта за геоложки доклад на Вашия имот.

Инженерно-геоложки проучвания мога да ви спестят до 40% от разходите за строителството на сградата.