Бързо, професионално и на много ниски цени!
Услуги

Инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на геоложки доклади за строителни цели

Стараем се да вършим работата си професионално, качествено и на умерени цени. Съумели сме да създадем авторитет и респект в средите на колегите от инвестиционното проектиране.

Ангажираме се пред Вас, нашите настоящи и бъдещи клиенти, да спазваме досегашните си принципи на действие и работна етика и за в бъдеще.

При нас сте винаги добре дошли с Вашите запитвания и проучвателни поръчки.

Инженеро-геоложко проектиране и изготвяне на доклади за строителни цели,
съгласно действащата нормативна уредба на Република България, с текстова част и графики

1. Инженерно-геоложки оглед на терена

2. Инженерно-геоложко проучване в дълбочина на терена (сондажи, др., описание на извадената ядка,вземане на проби за лабораторно изследване)

3. Вземане на проби за лабораторно изследване

4.Мероприятия за справяне с инженерно-геоложките процеси и явления, като: свлачища, срутища, земетресения, сипеи, слягане, др.

5.Изследване за вредни химически елементи и примеси в почвата

6. Условия за фундиране, с данни от лабораторни и полеви изследвания за нуждите на конкретния обект.

Проучвания на земната основа с оценка за нейната носимо-способност за:

Гражданско строителство

Промишлено строителство

Пътно строителство

Фотоволтаични централи

Ветрогенератори

Хидротех. строителство

Инженеро-геоложки експертизи, становища и др.

Когато се касае за по-малко значими обекти, доизясняване и актуализация на отдавна проучени терени с вече променен релеф и профил и т.н.

Инженерно-геоложки проучвания мога да ви спестят до 40% от разходите за строителството на сградата.