Блог/ Инжeнерна геология и Хидрогеология

Бързо, професионално и на много ниски цени!
Инжeнерна геология и Хидрогеология

Геологията е една от най-младите естествени науки. Името й произлиза от гръцките думи гео-земя, и логос-знание, т. е. знание за Земята. От геологията постепенно се отделят два самостоятелни клона: инженерна геология и хидрогеология.

Геологията изучава произхода и развитието на Земята, химичния, минералния и петрографския състав на скалите, тяхната възраст и строеж, както и изменението им под действие па вътрешните и външните земни сили при историческото развитие на Земята.

Инженерната геология изучава процесите в горните слоеве на земната кора във връзка със строителната дейност на човека (условията за строителство и геоложките явления, възникващи в резултат на строителството). Основна задача на инженерната геология е да предлага мероприятия за укрепяване на земната основа, склоновете и откосите на изкопите и насипите, за да се осигури устойчивостта на сградите и съоръженията. Познаването на природните условия е важна предпоставка за успешно строителство. Затова са нужни подробни геоложки проучвания на терена, с лабораторни анализи и изготвянето на инженерно-геоложки доклад.

При изграждане на инженерни съоръжения опасността идва не толкова от неблагоприятните геоложки условия, колкото от това, че те не са изучени добре в процеса на проектиране, строителство и експлоатация. Инженерната геология трябва да направи оценка на геоложката обстановка още преди проектирането на съоръженията и да посочи начините, методите и средствата за ограничаване или отстраняваме на опасностите от геоложки характер. По този начин се намаляват срокът и стойността на строителството, повишава се сигурността на сградите и съоръженията.

Хидрогеологиятая е наука за подземните води – за техния произход, разпространение, закони на движение, физични свойства и химичен състав,както и за връзките им с повърх-ностните води и валежите. Задачите на хидрогеологията са намирането на подземни води в достатъчно количество и с необходимите качества за питейно и промишлено водо-снабдяване и напояване, както и определянето на условията за тяхното използване. Тя изучава и методите за отводняване на заблатени територии, на строителни изкопи и др. Непрекъснатото замърсяване на повърхностните и подземните води с промишлени отпадъчни води ги прави негодни за водоснабяване и напояване без предварително пречистване.

Инженерно-геоложки проучвания мога да ви спестят до 40% от разходите за строителството на сградата.